Drivprojekt.se | Våra tjänster

Våra tjänster

Projektledning

En kärnkompetens inom DRIV Projekt är projektledning och vi har specialiserat oss på att driva byggprojekt i alla dess former från enkla mindre uppdrag till stora komplexa projekt. Projektledare på DRIV projekt karaktäriseras av engagemang, resultat- och målmedvetenhet samt ett sinne för problemlösning. Vi anpassar ledarskapet till organisationens behov och förespråkar korta beslutsvägar och grundligt förarbete för genomförandet av lyckade projekt. I samråd med beställaren hanterar vi erforderliga myndighetsanmälningar och arbetsmiljöfrågor.
Projektledaren ansvar för projektets totala genomförande och att fastställda tid-, kvalitets- och kostnadsramar följs. Rollen ställer krav på god kommunikation, tydlighet och flexibilitet.

Byggledning

DRIV Projekt har lång erfarenhet och gedigen kompetens inom byggledning. Vi kan erbjuda tjänsten byggarbetsmiljösamordnare för utförandeskedet (BAS-U).
Byggledaren är beställarens förlängda arm i produktionsskedet och ansvarar för kommunikation, administration och ev. regleringar med entreprenören. Byggledaren säkerhetsställer att tider och ekonomi följer satta ramar samt att arbetena utförs fackmannamässigt och med rätt kvalité i enlighet med entreprenadavtalet.

Projekteringsledning

Under projekteringsskedet ansvarar projekteringsledare för att projekteringen uppfyller satta kriterier och budgetar i projektet. Projekteringsledare leder projekteringsgruppen, samordnar tider, utredningar och programändringar.
Vi kan erbjuda tjänsten byggarbetsmiljösamordnare för projekterings- och planeringsskedet (BAS-P).

Installationssamordning

Installationer blir allt mer omfattande och komplicerade samt har en allt viktigare roll för att möta dagens energi- och miljömål. Detta medför stora kostnader och det är inte ovanligt att upp till 60 % av byggkostnaden består av installationstekniska system.
DRIV Projekt kan erbjuda installationssamordnare som hjälper till att definiera kravställan, utför kvalificerade utredningar samt ser möjligheter och besparingar utifrån fastställda förutsättningar.

Kontrollansvarig - KA PBL

Enligt plan- och byggförordningen (2011:338) ska en byggherre anlita en kontrollansvarig (KA) när den ska bygga, riva eller genomföra markåtgärder.
Kontrollansvarig (KA) har som uppgift att medverka till att gällande bestämmelser följs och är till hjälp när byggherren ska genomföra ett byggprojekt. Den kontrollansvarige ska exempelvis hjälpa byggherren att se till att alla nödvändiga kontroller utförs och att kraven i bygglagstiftningen följs. Det kan till exempel vara god ventilation, låg energianvändning i byggnaden, men även kraven på tillgänglighet och god bostadsutformning. KA ska också hjälpa byggherren att ta fram förslag till kontrollplan, se till att planen och gällande bestämmelser följs. Innan en byggnad eller anläggning i normalfallet får tas i bruk skall KA upprätta en begäran om slutbesked. Slutbeskedet utfärdas av staden/kommunen.

Inköp och upphandling

Vi på DRIV Projekt har erfarenhet av inköp och upphandling i både små och stora projekt samt Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Projektledning

En kärnkompetens inom DRIV Projekt är projektledning och vi har specialiserat oss på att driva byggprojekt i alla dess former från enkla mindre uppdrag till stora komplexa projekt. Projektledare på DRIV projekt karaktäriseras av engagemang, resultat- och målmedvetenhet samt ett sinne för problemlösning. Vi anpassar ledarskapet till organisationens behov och förespråkar korta beslutsvägar och grundligt förarbete för genomförandet av lyckade projekt. I samråd med beställaren hanterar vi erforderliga myndighetsanmälningar och arbetsmiljöfrågor.
Projektledaren ansvar för projektets totala genomförande och att fastställda tid-, kvalitets- och kostnadsramar följs. Rollen ställer krav på god kommunikation, tydlighet och flexibilitet.

Byggledning

DRIV Projekt har lång erfarenhet och gedigen kompetens inom byggledning. Vi kan erbjuda tjänsten byggarbetsmiljösamordnare för utförandeskedet (BAS-U).
Byggledaren är beställarens förlängda arm i produktionsskedet och ansvarar för kommunikation, administration och ev. regleringar med entreprenören. Byggledaren säkerhetsställer att tider och ekonomi följer satta ramar samt att arbetena utförs fackmannamässigt och med rätt kvalité i enlighet med entreprenadavtalet.

Projekteringsledning

Under projekteringsskedet ansvarar projekteringsledare för att projekteringen uppfyller satta kriterier och budgetar i projektet. Projekteringsledare leder projekteringsgruppen, samordnar tider, utredningar och programändringar.
Vi kan erbjuda tjänsten byggarbetsmiljösamordnare för projekterings- och planeringsskedet (BAS-P).

Installationssamordning

Installationer blir allt mer omfattande och komplicerade samt har en allt viktigare roll för att möta dagens energi- och miljömål. Detta medför stora kostnader och det är inte ovanligt att upp till 60 % av byggkostnaden består av installationstekniska system.
DRIV Projekt kan erbjuda installationssamordnare som hjälper till att definiera kravställan, utför kvalificerade utredningar samt ser möjligheter och besparingar utifrån fastställda förutsättningar.

Kontrollansvarig - KA PBL

Enligt plan- och byggförordningen (2011:338) ska en byggherre anlita en kontrollansvarig (KA) när den ska bygga, riva eller genomföra markåtgärder.
Kontrollansvarig (KA) har som uppgift att medverka till att gällande bestämmelser följs och är till hjälp när byggherren ska genomföra ett byggprojekt. Den kontrollansvarige ska exempelvis hjälpa byggherren att se till att alla nödvändiga kontroller utförs och att kraven i bygglagstiftningen följs. Det kan till exempel vara god ventilation, låg energianvändning i byggnaden, men även kraven på tillgänglighet och god bostadsutformning. KA ska också hjälpa byggherren att ta fram förslag till kontrollplan, se till att planen och gällande bestämmelser följs. Innan en byggnad eller anläggning i normalfallet får tas i bruk skall KA upprätta en begäran om slutbesked. Slutbeskedet utfärdas av staden/kommunen.

Inköp och upphandling

Vi på DRIV Projekt har erfarenhet av inköp och upphandling i både små och stora projekt samt Lagen om offentlig upphandling (LOU).